slajd_mini
 1. Regulamin Zapisów na Marsz Śledzia, reguluje zasady rejestracji chętnych uczestników na Marsz, oraz kwalifikowania „najlepszych 86” uczestników Marszu w ramach I Etapu zapisów i stanowi rozwinięcie Regulaminu Marszu Śledzia punkt 8.
 2. Regulamin Zapisów na Marsz Śledzia został wprowadzony w 2015 roku a w roku 2020 został zmodyfikowany do aktualnej formy z kolejnymi zmianami w roku obecnym (2023). Zmiany są spowodowane wolą zwiększenia szans na udział w marszu osób faktycznie zainteresowanych udziałem w tej imprezie oraz posiadających ku temu warunki fizyczne pozwalające na jego ukończenie i zostały wprowadzone na podstawie dotychczasowych doświadczeń organizatora, licznie zgłaszanych postulatów, przeprowadzonej ankiecie elektronicznej oraz stosowanych rozwiązań na innych imprezach krajowych i zagranicznych. W ostatnich latach powtarzały się i narastały sytuacje w której liczba osób zapisanych elektronicznie wielokrotnie przewyższała ilość miejsc dostępnych w marszu, w dodatku osoby deklarujące umiejętności pływackie oraz sprawność fizyczną na odpowiednim poziomie (otwarte wody morskie) faktycznie nie była w stanie sprostać trudom trasy, przez co z roku na rok wzrasta liczba interwencji ratowniczych. Chcąc zapewnić bezpieczeństwo naszego morskiego marszu oraz wyeliminować przypadkowość uczestników od roku 2020 decydującym czynnikiem jest uzyskany wynik w wirtualnych zawodach wg określonych poniżej zasad niniejszego Regulaminu. Marsz Śledzia ze względu na swoją specyfikę jest wydarzeniem o charakterze sportów ekstremalnych a nie typowo rekreacyjnych i wymaga od uczestników odpowiedniego przygotowania i sprawności fizycznej oraz adaptacji do środowiska wodnego!
 3. Zapisy na XXIII Marsz Śledzia – edycja lato 2023 odbywać się będą za pomocą zapisów elektronicznych i udziału w wirtualnych zawodach Marszu Śledzia w ramach I Etapu Zapisów. Osoby które wezmą udział w zawodach wirtualnych będą równocześnie rywalizować o zakwalifikowanie się do udziału w marszu realnym w 4 kategoriach wg ustalonych parytetów (Nowicjusz, Weteran, Ratownik, Extreme).
 4. Zapisy realizowane będą przez podmiot zewnętrzny specjalizujący się w obsłudze zawodów sportowych, firmę: B4SPORT – która odpowiedzialna za administrację systemu B4SPORTONLINE, należy do firmy KAELMO Rafał Moś z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. B.B.O.N. 4/15. Zawody wirtualne będą rozgrywane wg następującego układu:
  • Rejestracja elektroniczna do udziału w zawodach wirtualnych. Rejestracja uczestników zainteresowanych udziałem w wirtualnym jak i realnym XXIII Marszu prowadzona jest wyłącznie w sposób elektroniczny. Pojedyncza osoba może zapisać się i wziąć udział w rywalizacji tylko jeden raz.
  • Zapisy realizowane są wg zasad określonych w niniejszym regulaminie oraz przez B4SPORT. Należy wypełnić wszystkie pola w formularzu podając: Imię, Nazwisko, e-mail, telefon kontaktowy, rozmiar koszulki (brak podania rozmiaru spowoduje losowy przydział rozmiaru).
  • Osoba poprawnie dokonująca rejestracji oraz opłaty zawodów wirtualnych otrzymuje na podany adres e-mail potwierdzenie dokonania rejestracji oraz link do dedykowanej strony zawodów wirtualnych.
  • Rejestracja i udział w zawodach wirtualnych nie gwarantuje udziału w XXIII Marszu Śledzia zaplanowanym na 25.06.2023r., jest to wyłącznie Etap I zapisów wg regulaminu ogólnego marszu.
  • Każda osoba biorąca udział w zawodach wirtualnych otrzyma pamiątkową koszulkę techniczną zawodów Wirtualnego Marszu Śledzia.
  • Każda osoba biorąca udział w zawodach wirtualnych może zostać zakwalifikowana do udziału realnym XXIII Marszu Śledzia pod warunkiem zajęcia odpowiednio wysokiego miejsca w łącznej kwalifikacji finałowej wg parytetów jednej z podanych 4 kategorii
   • Nowicjusz (osoba który chce maszerować po raz pierwszy) – pierwszych 47 miejsc (wyników) zawodów wirtualnych w kategorii nowicjuszy
   • Weteran (osoba która już maszerowała i posiada odznakę marszu) – pierwszych 25 miejsc w kategorii weteranów (wyników) zawodów wirtualnych
   • Ratownik ( osoba z uprawnieniami Ratownika Wodnego) – pierwszych 10 miejsc (wyników) zawodów wirtualnych w kategorii ratowników
   • Extreme (osoby które chcą pokonać w pław odcinek tzw. „głębinki”, na którym reszta uczestników przeciągana jest na linach za łodziami ok 1200 m) – pierwsze 4 miejsca (wyniki) zawodów wirtualnych w kategorii extreme 5.
 5. Obowiązujące zasady w zawodach wirtualnych.
  • Każdy uczestnik zawodów wirtualnych musi zalogować się do dedykowanych zwodów zgodnie z otrzymanym po rejestracji elektronicznej e-mailem
  • Należy rzetelnie rejestrować swoją sportową aktywność i osiągane dystanse w terminie trwania zawodów wirtualnych w co najmniej dwóch konkurencjach: PŁYWANIE (obowiązkowo) oraz BIEG (obowiązkowo trzeba osiągnąć minima w obu konkurencjach)
  • Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do udziału w realnym XXIII Marszu Śledzia na podstawie zawodów wirtualnych będzie wynikiem przeliczenia osiągniętych dystansów w każdej z ww. kategorii wg następującego wzoru: BIEG – 1 pełny pokonany km = 1 punk, pływanie – 1 pełny pokonany km = 3 punkty
  • W poszczególnych kategoriach obowiązują minimalne łączne dystanse, które należy pokonać w okresie trwania zawodów wirtualnych, odpowiednio: BIEG – min. 20 km, PŁYWANIE – min. 5 km. Jednorazowy trening nie może być krótszy niż: BIEG – mn. 5 km, PŁYWANIE – min 1 km.
  • Osoby które ukończą zawody wirtualne na miejscu kwalifikującym do udziału w marszu realnym otrzymają powiadomienie o tym fakcie drogą email
  • Wpisowe (opłata startowa) zawodów wirtualnych wynosi 80 zł i obejmuje udział w wirtualnych zawodach wraz z koszulką z logo XXIII edycji Marszu Śledzia. UWAGA - Opłata startowa dla osób kwalifikujących się do udziału w realnym XXIII Marszu Śledzia wynosi 400 PLN płatne po zakwalifikowaniu się i zakończeniu rywalizacji wirtualnej (czytaj Regulamin Marszu Śledzia) i naliczana jest oddzielnie.
 6. UWAGA w dniu realnego XXIII Marszu Śledzia dla wszystkich zakwalifikowanych uczestników oraz miejsc „Last Minute” odbędzie się fizyczna weryfikacja sprawności fizycznej polegająca na samodzielnym wejściu z wody na burtę łodzi ratowniczej typu RIB. Oblanie tego testu będzie skutkować wykreśleniem z listy startowej, a wniesiona przez uczestnika opłata startowa nie będzie podlegać zwrotowi.
 7. Bez zmian pozostaje zasada 10 miejsc „Last Minute” czyli 10 miejsc w marszu dla osób które pierwsze zgłoszą się w bierze Marszu Śledzia w dniu marszu. Opłata dla tych miejsc wynosi 500 zł/os. Miejsca te nie są objęte elektroniczną rejestracją i dostępne są dla każdego kto spełnia ogólne wymagania Regulaminu Marszu Śledzia.