slajd_mini
 1. Wydarzenie „Marsz Śledzia” jest inicjatywą społeczną. Zrodzona z obserwacji i pomysłu dr Radosława Tyślewicza. Sformalizowana dla zapewnienia bezpieczeństwa śmiałków wyprawy przez zatokę oraz należytego obcowania z przyrodą . Dalej zwane jest marszem.
 2. Organizatorem marszu w 2019 roku jest Stowarzyszenie Studiów i Analiz Bezpieczeństwa z siedzibą w Gdyni.
 3. Marsz polega na przebyciu drogi pomiędzy miejscowościami Kuźnica i Rewa przez Zatokę Pucką. W linii prostej trasa liczy ok. 10 km. Uczestnicy wyruszają jednocześnie i zmierzają do celu non-stop z przerwami w miejscach i o czasie zarządzonym przez Przewodnika marszu.
 4. Przewodnik – osoba zaangażowana przez organizatora do wyznaczania trasy przejścia i koordynowania procesu bezpieczeństwa uczestników marszu.
 5. Forma marszu – trasa pieszo-pływacka bez podziału na kategorie wiekowe i płeć.
 6. Termin Marszu
  • Termin marszu wyznacza się na 17 sierpnia 2019 r. (Sobota), termin awaryjny to 18 lub 24 sierpnia 2019 r.
  • Szczegółowy program marszu przedstawiony jest w zakładce PROGRAM MARSZU
  • W przypadku niesprzyjających warunków hydro-meteorologicznych organizator może przenieść termin marszu na inny dzień lub odwołać marsz, ewentualnych zmianach organizator powiadomi poprzez serwis internetowy www.marszsledzia.pl oraz fun page na Facebook
  • Potwierdzenie warunków hydro-meteorologicznych oraz terminu marszu organizator ogłosi na 12 godzin przed marszem na oficjalnej stronie Marszu Śledzia!
  • Biuro startowe marszu będzie otwarte w dniu marszu od godziny 08.00 do 09.30 w Kuźnicy przy punkcie informacji turystycznej ul. Hallera 1
 7. Liczba uczestników Marszu
  • Z uwagi na możliwości zapewnienia bezpieczeństwa uczestników marszu organizator ustala, iż liczę osób uczestniczących w marszu nie może przekroczyć 100 osób.
  • Liczba miejsc w marszu podlega następującemu podziałowi ( Parytetom):
  • 46 miejsc dla osób, które nie brały dotychczas udziału w marszu – NOWICJUSZ
  • 25 miejsc dla osób, które już brały udział w marszu w latach poprzednich – WETERAN
  • 5 miejsc EXTREME, dla osób które będą płynąc w pław odcinek przez tzw. Głębinkę, gdzie pozostali uczestnicy są przeciągani na linach za łodziami
  • 2 miejsca dla uczestników licytacji elektronicznej której dochód zostanie przekazany na cele charytatywne,
  • 10 miejsc typu „Last Minute”, dla uczestników zgłaszających się w biurze startowym w dniu marszu w Kuźnicy na zasadzie kto pierwszy ten lepszy. Do puli miejsc „last minute” wchodzą też miejsca nie obsadzone przez uczestników marszu, którzy zostali zakwalifikowani ale nie stawili się na starcie.
  • 12 miejsc dla VIP w gestii organizatora
 8. Udział w marszu
  • W marszu biorą udział osoby zakwalifikowane przez organizatora. Kwalifikacja jest dwu etapowa:
   • I etap - to zgłoszenie elektroniczne za pośrednictwem strony www.icc-time.pl (firmy ICC) do puli osób zainteresowanych udziałem w XIX edycji Marszu Śledzia, poprzez wpłatę opłaty rekrutacyjnej
   • II etap - to losowanie z pośród osób zarejestrowanych elektronicznie 76 uczestników marszu wg parytetów (Nowicjusz, Weteran, Extreme). Zasady rejestracji zawarte są w punkcie 9.
  • Udział w marszu jest dobrowolny,
  • W marszu uczestnicy idą na własną odpowiedzialność i ryzyko niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie,
  • W razie wypadku uczestnik marszu zrzeka się dochodzenia odszkodowania lub roszczeń od organizatora. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie oświadczenia w sekretariacie przed marszem w momencie zgłoszenia,
   Uczestnik marszu (zakwalifikowany po II etapie) zobowiązany jest do wniesienia w wymaganym przez organizatora terminie opłaty startowej.
   Wpisowe (opłata startowa) na Marsz Śledzia w roku 2019  wynosi 180 PLN dla osób wylosowanych w II etapie zapisów, 200 PLN dla miejsc „Last Minute” i bez limitów dla 2 miejsc w ramach aukcji charytatywnej.
 9. Rejestracja na marsz
  • Zapisy elektroniczne prowadzone są od momentu opublikowania tj. ukazania się na stronie marszu „KOMUNIKATU STARTOWEGO” i trwają do końca MAJA 2019r. W tym czasie każdy może zarejestrować się na marsz potwierdzając tym wolę uczestnictwa w imprezie korzystając z zakładki „ZAPYSY” na stronie internetowej Marszu (poprzez uiszczenie opłaty rekrutacyjnej w ww. terminie każdy wchodzi do puli osób zainteresowanych udziałem w marszu z których następnie w czerwcu organizator losuje uczestników XIX edycji Marszu Śledzia wg. parytetów).
  • Z pośród zgłoszonych osób w ww. okresie zostanie drogą losowania wybrane 76- ciu uczestników Marszu wg. parytetów (WETERANI, NOWICJUSZE, EXTREME). 12 miejsc VIP pozostaje w gestii organizatora. Kolejne 10 miejsc LAST MINUTE – zostaje do „wzięcia” w dniu marszu na zasadzie kto pierwszy ten lepszy. Dwa miejsca zostaną w lipcu wystawione na licytacje elektroniczne a dochód z nich zostanie następnie przekazany na cele charytatywne w danym roku. Ratownicy zgłoszeni do udziału w Marszu, po weryfikacji uprawnień zostaną dodani do zabezpieczenia Marszu w charakterze Ratowników idących razem z uczestnikami.
  • Osoby wylosowane otrzymają informację drogą e-mailową z potwierdzeniem wylosowania udziału w Marszu, Formularzem startowym do wypełnienia oraz  danymi do dokonania przelewu tyt. opłaty startowej. Nie wpłacenie opłaty rekrutacyjnej a następnie po wylosowaniu opłaty startowej we wskazanym w e-mailu terminie jest równoznaczne z rezygnacja z Marszu. Liczba zwolnionych w ten sposób miejsc zostanie podana na stronie Marszu.
  • Miejsca zwolnione przez osoby które zrezygnują z udziału w marszu lub nie wpłacą wpisowego w terminie zostaną ponownie rozlosowane pośród osób które zgłosiły się na marsz w terminie Marzec-Maj. Osoby wylosowane w drugim losowaniu otrzymają e-mail z informacją do połowy lipca 2019 r.
  • Ostateczna lista startowa uczestników marszu zostanie zamknięta do dnia 31.07.2019r. Każdy zakwalifikowany uczestnik marszu otrzyma e-mail z informacją potwierdzającą jego udział, osoby nie zakwalifikowane nie otrzymują takiej informacji.
  • Osoby które weszły do puli z której losowani są uczestnicy marszu a nie otrzymają emaila z informacją o wylosowaniu do 2.07.2018 r. nie zostały wylosowane do udziału w XIX edycji Marszu Śledzia.
   Osobom, które zostały przyjęte do grona uczestników marszu, oraz znajdują się na liście startowej (wpłaciły wpisowe i odesłały formularz startowy) i nie wezmą udziału w marszu – zwrot opłaty startowej się nie należy.
  • W przypadku odwołania marszu przez organizatora, organizator dokona zwrotu wpisowego uczestnikom marszu pomniejszony o koszty organizacyjne, które nie mogą wynosić więcej niż 40 % opłaty startowej.
  • W marszu mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, oraz osoby które ukończyły 16 lat za pisemną zgodą opiekuna prawnego dostarczoną do biura startowego i pod opieką opiekuna, który również musi być uczestnikiem Marszu.
 10. Warunkiem uczestnictwa w Marszu jest:
  • Rejestracja i zakwalifikowanie na marsz, wniesienie opłaty startowej (wg stawek zawartych w punkcie 8) oraz złożenie Formularza startowego (dostępny wyłącznie dla osób wylosowanych w II etapie zapisów) w terminie przez organizatora.
  • Posiadanie pianki, skafandra piankowego (krótkiej lub długiej, pływackiej, nurkowej lub windsurfingowej)
  • Posiadanie kamizelki ratunkowej lub asekuracyjnej
  • Adaptacja do środowiska wodnego w tym umiejętność pływania w stopniu pozwalającym na pokonanie samodzielnie dystansu min. 1000 m w czasie max. 30 min. oraz zdolności do długo trwałego wysiłku fizycznego
  • Posiadanie butów (piankowych, sandałów, trampek, five fingers, itp.), czapki, okularów przeciwsłonecznych, wody do picia oraz gwizdek alarmowy.
 11. Organizator Marszu zaleca:
  • Wykupienie indywidualnego ubezpieczenia NNW na czas przejścia
  • Wyposażenie się w sprzęt A, B, C (maska, fajka, płetwy), aparat fotograficzny / kamerę video (wodoodporne)
  • Posiadanie prowiantu (napój, batony energetyczne, kanapki, woda niegazowana)
  • Posiadanie boi ratowniczej SP (obowiązkowa dla ratowników WOPR)
  • Wyposażenie się w kurtkę przeciwwiatrową (wiatr może wychłodzić organizm nawet przy temperaturze ponad 20 stopni Celsjusza i mimo posiadania pianki)
  • Posiadanie siły fizycznej i zabranie dobrego humoru
 12. W ramach marszu organizator zapewnia:
  • Przewodnika
  • Zabezpieczenie i asekurację ratowniczą
  • Formalności urzędowe pozwalające na legalne pokonanie trasy Marszu
  • Pasowanie na “Śledzia” wraz z odznaką pamiątkową
  • Niepowtarzalne wrażenia
 13. Postanowienia końcowe
  • Uczestnicy pokonują trasę jako grupa i w ramach grupy są zobowiązani do samopomocy innym uczestnikom.
  • Na trasie marszu obowiązuje zakaz odłączania się od grupy prowadzonej przez Przewodnika, wyławianie lub dotykanie przedmiotów na trasie marszu (jak wraki, kawałki stali, inne przedmioty) jest zabronione.
  • Za skutki naruszenia przepisów prawnych uczestnik odpowiada osobiście.
  • Ze względów bezpieczeństwa każda decyzja porządkowa Przewodnika jest ostateczna i musi być bezwzględnie respektowana przez uczestników Marszu.
  • Przewodnik ma prawo wycofać uczestnika marszu w przypadku stwierdzenia niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu i warunków bezpieczeństwa.
  • Na trasie marszu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz środków odurzających,
  • Uczestnik biorący udział w marszu wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w relacjach z marszu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych przez przewodnika, organizatora, patronów medialnych i sponsorów.
  • Przewodnik zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem.
  • Numer alarmowy WOPR 601 100 100
  • W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem – zaleca się skorzystanie ze zdrowego rozsądku.